Обществен съвет

Обща информация

Председател:Николета Красимирова Методиева

Секретар: Нели Валентинова Петкова

Членове: Мая Георгиева Горанова, Стела Татянова Богданова, Цветомила Емилова Маринова

Резервни членове: Иванка Спасова Стоянова, Паулина Красимирова ЕленковаМодел за обществен съвет

На 18.12.2017 г. в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ "Пролетна дъга", на който бе обсъдена стратегията за развитие на детската градина и приет ежегодния отчет на директора за изпълнението й. На него бе приет и нов член Айше Смаилова Митева, на мястото на родител, чието дете вече е ученик.Членовете на обществения съвет се запознаха с участието на детската градина в реализирането на проекта "Ще успеем заедно" към ЦОИДУЕМ и предвидените към него дейности.Те попълниха анкета, с която дадоха мнението си за полезните инициативи за социализацията и образователната интеграция на децата си.

Научи повече

Резултати от избора на обществен съвет към ДГ "Пролетна дъга"

В съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование в ДГ „Пролетна дъга“ се проведе учредително събрание, на което бе определен състава на обществения съвет към детската градина.На събранието присъстваха родители, избрани на родителските срещи по групи и представител на общинска администрация Берковица, в съответствие с правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини

Научи повече