Проект "Ще успеем заедно"

Проект "Ще успеем заедно"

Проект "Ще успеем заедно"

02.10.2017

На 02.10.2017г. бе подписан договор между ДГ "Пролетна дъга" и ЦОИДУЕМ за изпълнението на проект "Ще успеем заедно".Партньор по проекта е Център за работа с деца Берковица.Проектът ще съдейства за реализирането на една от основните цели на детската градина:осигуряване на равен достъп до образование на децата от различен етнически произход, създаване на благоприятни условия за тяхното успешно интегриране и социализиране, а също и пълен обхват на подлежащите за подготвителна група деца и постигане на максимални резултати по държавните образователни изисквания.В проекта е заложена дейност, свързана с транспортирането на деца от квартал "Раковица" до детската градина и изграждане на шест центъра по интереси, които ще осигурят качествено и ефективно интегрирано обучение и ще увеличат мотивацията на децата да посещават детското заведение.Активното привличане на всички деца и техните родители в дейностите по проекта ще създаде благоприятна учебна среда в посока на по-голяма толерантност в междуличностните отношения.